Ledarskapskurser

Välkommen till Hjärtum Utbildnings ledarskapskurser för ledare och chefer!

För att bli bättre på något krävs träning. Det kan handla om att förbättra vår fysiska hälsa, att lära sig ett nytt språk eller att bli en bättre ledare. Om du vill bli en bättre ledare och utveckla ditt ledarskap måste du träna på detta. En ledarskapskurs blandar teori med praktiska övningar som gör att du får öva på att använda konkreta kunskaper. Och det i situationer och sammanhang du med all säkerhet kommer att hamna i även i din ledarroll. Att utvecklas som ledare är något du ständigt bör sträva efter då ett ledarskap aldrig blir fulländat.

Några av våra mest populära ledarskapskurser är:

De ger dig praktiska ledarskapsverktyg och hjälper dig att lägga grunden för att utöva ett gott ledarskap, leda projekt eller att bygga team. Välkommen att läsa mer om våra ledarskapskurser, här på bloggen eller på vår hemsida.

Ledarskapskurser för bättre ledarskap

Ledarskapsträning på ledarskapskurs

Ledarskap är ett omdiskuterat område med nästintill lika många åsikter som det finns antal människor. Det kan tyckas vara ett komplext ämne just för att det är så personligt. Och då det inte finns någon klar definition av vad begreppet egentligen står för. Men det är också därför ledarskap är så spännande och ett utvecklingsområde utan tak. Där ledarskapsträning blivit en allt större prioritet för organisationer och företag.

Under en ledarskapskurs inom ledarskapsträning kan du lära dig mer om olika typer av ledarskapsteorier. Max Weber, 1864 – 1920, var en tysk sociolog, nationalekonom och filosof. Han forskade fram en av de tidigare och mest omtalade teorierna angående ledarskap. Denna teori fokuserade på en ledares egenskaper där goda ledarkvalitéer ansågs vara karisma, intelligens, visioner med mera. Weber hävdade att en ledare med ”rätt” egenskaper kunde lyfta vilken organisation som helst. Senare efter andra världskriget ändrade fokus riktning mot situation istället för ledarskap. Då det gällde att hitta rätt individ för rätt situation.

Ledarskap är kommunikation och relation

Dagens forskning kring ämnet utgår mer ifrån relationen mellan ledaren och gruppen. Denna nya ledarskapsteori har sitt säte i Henri Tajfel och John Turners. Båda verksamma inom området social psykologi, forskning angående just social identitet och hur vi människor identifierar oss med andra i en grupp.

All ledarskapsträning bygger på kommunikation, vare sig den är riktat mot omgivningen eller mot dig själv, och hur vi interagerar med andra runtomkring oss. Ledarskap är kommunikation och relation, begrepp som vi alla använder dagligen i olika former och som vi är beroende av. Med en ledarskapskurs kan du utveckla din förmåga att bemöta din omgivning på det sätt du önskar.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapets utveckling har gått från enväldiga härskartekniker till ett mer modernt synsätt. Där ledarens roll istället bygger på att förkroppsliga en viss grupps identitet. Ledarskapsträning ökar förståelsen inför människans natur och varför en ledargestalt är nödvändig för oss.

Under en ledarskapskurs i ämnet får du som ledare kunskap om hur du skapar en gemensam identitet inom en grupp. Och hur du på bästa sätt uttrycker och representerar denna. Den ledare som lyckas bra med detta har stor chans att bli mycket inflytelserik. Medan motsatt effekt resulterar i minskad trovärdighet och ineffektivitet.

Ledarskap i stort

Vår värld har ändrats något enormt och ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan. I och med den tekniska utvecklingen. Och ett informationsflöde som strömmar över oss dagligen är behovet av starka ledare större nu än någonsin.

Ledarskapsträning har som syfte att utveckla ditt personliga ledarskap så att du ska kunna nå din fulla potential som ledare. Under en ledarskapskurs blir du utrustad med de verktyg och hjälpmedel som gör att du hela tiden kan sträva efter att stärka både din person och ditt ledarskap. Vår arbetsmarknad behöver ledare som söker vishet. För att kunna leda med integritet och bygga långsiktig framgång.

Anpassat- och coachande ledarskap

Begrepp som blivit alltmer populära den senaste tiden är anpassat- och coachande ledarskap. Definitionerna av dessa två begrepp är upp till utövarna att tolka då utgångspunkten är den individ som väljer att utöva dessa. Under en ledarskapskurs kommer du säkerligen att höra blandade åsikter och uppfattningar om de båda ledarskapsstilarna. Men ledarskapsträning handlar just om att ta sig tid till att analysera och reflektera över sitt ledarskap. Och att först och främst ta redan vad du har för syn på saker och vilken betydelse de aktuella begreppen har för dig. En ledarskapskurs hjälper dig att ta nästa steg i trappan mot framgång.

Ledarskapsträning är mer än modeller

Ledarskapsträning är så mycket mer än teoretiska metoder och modeller. Det är att lära känna sig själv, öka sin självkännedom så att du som ledare kan hjälpa att peka ut en riktning för de som väljer att följa dig. En ledarskapskurs kan i sin tur hjälpa dig som ledare att hitta en struktur och ett arbetssätt som passar din personlighet men det är sedan upp till dig att aktivt leva som du lär om detta ska fungera. Det är många runtomkring dig som kommer att ha åsikter om ledaregenskaper, tekniker och dylikt. Men kom ihåg att det är dina värderingar och sanningar som ska styra dig i rätt riktning.

Coachande ledarskap

Ett coachande ledarskap är exakt som det låter. Innebörden av begreppet är däremot inte helt klart, enligt vissa är den coachande ledaren någon som lite små-segt går med på det mesta. Medan andra har uppfattningen om att det handlar om personlighetstester och att anpassa sitt ledarskap. En ledarskapskurs inom ledarskapsträning kommer tillsammans med dig att reda ut begreppen.

Det finns tidlösa sanningar och principer inom mänskligheten som många av oss lever efter. Dessa sanningar och värderingar är de som utgör grunden för hur vi människor interagerar med varandra. Om du som ledare aktivt ägnar dig åt ledarskapsträning kommer du att inse vilka dessa är.

En ledarskapskurs kan ge dig mycket kunskap och verktyg. Som kan göra ditt arbete både effektivare och roligare men du som individ måste ha uppnått en viss personlig mognad. Genom en ledarskapskurs kan du sedan skaffa dig nya insikter om din omgivning och dig själv. Som kan utveckla ditt personliga ledarskap.

Ledarskap är relation

Du har säkert hört detta flera gånger tidigare men det tål att sägas igen: Ledarskap är en relation. Ledarskap är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Och innebär i praktiken ett skapat samspel mellan individer i en grupp och en ledare. Genom ledarskapsträning kan du få kunskap om sådant som kanske är självklart för dig. Men också om det som du inte riktigt vet hur du ska uppnå rent praktiskt. Här gäller det att du vågar testa dig fram till vad som fungerar och vad som inte gör det. Under en ledarskapskurs är tanken att du ska kunna prova och träna på de sätt du vanligtvis inte använder dig av och känner en osäkerhet inför.

Nutidens ledarskapskurs

Goda ledare har förmågan att sätta andra i centrum. Under din ledarskapsträning bör du öva på att fokusera på individerna i gruppen. Se deras personliga behov och få dem alla att stödja varandra. Om du som ledare kan få dina medarbetare att känna sig betydelsefulla och behövda kommer du att få förtroende, respekt, tillit och mer därtill. Att ge beröm och visa uppskattning genom feedback är tyvärr mycket underskattat inom dagens ledarskap. Nutidens ledarskapskurs får dig att inse fördelarna med att som ledare vara generös. Med positiva ord och uttrycka dig på ett sätt som gynnar alla parter.

Ledarskapsträning är en process

Många har uppfattningen om att man som ledare måste vara lite av en retorikexpert. Retorik och kommunikation är absolut oerhört viktigt för en ledare. Att kunna bemästra men det finns en förmåga som är desto viktigare. Att som ledare kunna lyssna och vara lyhörd gentemot sin omgivning kommer att ge dig stor vinning.

För det första lär vi oss mer om vi lyssnar på vad andra har att säga samt att andra öppnar upp sig mer för oss om vi aktivt lyssnar på dem. Ledarskapsträning går ut på att hitta och utforska delar och sidor av dig själv du kanske inte visste fanns. Ledarskapsträning är en process som kan vara omvälvande men som får dig att växa och utvecklas som människa. En ledarskapskurs är din guide till en bättre balans i tillvaron.

Ledarskapsstilar och ledarskapsträning

Ledarskap är ett begrepp som kan anammas inom alla områden. Det finns på arbetsplatsen, i hemmet, inom kompisgänget och i skolan. En debatt som ligger i hetluften sedan en tid tillbaka är ledarskap inom den svenska skolan. En allt stökigare skolmiljö med stressade och oroliga elever som följd börjar visa sig i form av sämre resultat och statistik.

I och med en ledarskapskurs får du kunskap om olika typer av ledarskapsträning och de stilar du som ledare kan använda dig utav. Bara för att du går en ledarskapskurs betyder det inte att du är nybörjare eller inte har kunskap inom området sedan tidigare.

En ledarskapskurs riktar sig även till dig som är mer erfaren men som vill ta ditt ledarskap till en ny nivå. Ledarskapsträning är något som är aktuellt för dig som ledare under hela din karriär. Och är inget som du blir ”klar” med efter en viss tid. Att utvecklas är något som är livsnödvändigt för oss och vårt välmående. Se därför en ledarskapskurs som ett steg som tar dig närmre ett välbefinnande i ditt liv.

Situationsanpassade ledarskapet

Det situations-anpassade ledarskapet är en modell som bygger på flexibilitet hos den aktuella ledaren. Modellen säger vad ledaren bör ta hänsyn till och tänka på då denna ska leda en individ eller grupp. Det situations-anpassade ledarskapet utvecklades på 60-talet av den amerikanska författaren och ledarskapsexperten Ken Blanchard. Samt av entreprenören och beteendevetaren Paul Hersey, 1931 – 2012.

I boken ”The one minute manager” skriver Blanchard tillsammans med Spencer Johnson, även han författare och ledarskapskonsult, just om effektivare ledarskap genom specifika tekniker. Denna typ av ledarskapsträning går absolut att göra på egen hand. Men en ledarskapskurs kan stötta dig i början och få dig att komma igång på ett sätt som är bestående och hållbart.

Styrande ledarstil

Din utmaning som ledare är att hitta en balans mellan en stödjande och en styrande ledarstil. Detta är inte helt lätt alla gånger och därför kan det vara en god idé att få hjälp på traven med detta genom en ledarskapskurs. Oavsett vilken stil du sedan än väljer är nyckelbegreppet tydlighet. Inom ledarskapsträning bör du därför aktivt träna på att vara tydlig. Och vara med vad du vill uppnå och de förväntningar du har på dina medarbetare.

En ledarskapskurs lär dig också hur du på ett framgångsrikt sätt ger feedback och konstruktiv kritik till din omgivning. Fyra olika välkända ledarstilar är den instruerande, deltagande, delegerande och den rådgivande. Du behöver självklart inte bara välja en av dessa att arbeta utefter utan kan plocka de delar du tycker är mest tilltalande och sätta samman till din egen ledarstil.

Ledarskapsträning för ledare

Alla har vi varit med om tillfällen då saker inte gått som vi velat eller förväntat oss. Vi har alla även känt känslan av misslyckande och besvikelsen på oss själva som följt. Detta är helt naturligt men de människor som inte låter sig dras ner av dessa tunga känslor. Utan istället inser att framgång finns på andra sidan av upplevda misslyckanden. Har stora möjligheter till att bli goda ledare.

Ledarskapsträning består till stor del av att skapa ett positivt tankemönster hos dig som ledare. Allt för att du ska se möjligheter istället för problem. Under en ledarskapskurs lär du dig vikten av att ställa frågor som kan öppna upp för nya perspektiv och hjälpa dig se nya vägar. Med en ledarskapskurs kommer du också lära dig att kunna skynda långsamt när situationen kräver det genom att tänka långsiktigt. Och hållbart istället för motsatsen.