Ledarskapsutbildning som ger mer

Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning för ledare och chefer!

Gå en ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning för att utveckla och förbättra ditt ledarskap. För att bli bättre på att leda andra krävs träning och det får du under en utbildning. En ledarskapskurs blandar teori med praktiska övningar som gör att du får öva på att använda konkreta kunskaper. Och det i situationer och sammanhang du med all säkerhet kommer att hamna i även i din ledarroll. Att utvecklas som ledare är något du ständigt bör sträva efter då ett ledarskap aldrig blir fulländat. En ledarskapsutbildning är ett snabbt och roligt sätt att få nya kunskaper och bättra på sina färdigheter inom ledarskapsområdet. Du ser tydligt var dina styrkor som ledare ligger och får insikt om vad du kan behöva arbeta med för att förbättra. Våra utbildningsledare guidar dig genom ledarskapets olika områden och du får tid att reflektera över vad du vill uppnå som ledare.

Här är exempel på populär ledarskapsutbildning hos oss:

Utbildningarna ger dig praktiska ledarskapsverktyg och hjälper dig att lägga grunden för att utöva ett gott ledarskap, leda projekt eller att bygga team. Välkommen att läsa mer om ledarskapsutbildning hos oss, på bloggen eller här: Kompetensutveckling Hjärtum Utbildning.

Ledarskapsutbildning för bättre ledarskap

Ledarskapsträning på ledarskapskurs

Gå en ledarskapsutbildning och lär dig ledarskapet från grunden. Ledarskap är ett omdiskuterat område med nästintill lika många åsikter som det finns antal människor. Det kan tyckas vara ett komplext ämne just för att det är så personligt. En utbildning hjälper dig att förstå hur just du kan utveckla ditt ledarskap och var din styrka ligger. Du får insikt om att ledarskap är ett spännande och utvecklande område utan tak. Därför har ledarskapsutbildning blivit en allt större prioritet för organisationer och företag. Ledare är viktiga och det jobb de utför måste blir bra. En utbildning som har fokus på gott och hållbart ledarskap blir därför essentiellt.

Under en ledarskapsutbildning, eller ledarskapsträning, kan du lära dig mer om olika typer av ledarskapsteorier. Max Weber, 1864 – 1920, var en tysk sociolog, nationalekonom och filosof. Han forskade fram en av de tidigare och mest omtalade teorierna angående ledarskap. Denna teori fokuserade på en ledares egenskaper där goda ledarkvalitéer ansågs vara karisma, intelligens, visioner med mera. Weber hävdade att en ledare med ”rätt” egenskaper kunde lyfta vilken organisation som helst. Senare efter andra världskriget ändrade fokus riktning mot situation istället för ledarskap. Då det gällde att hitta rätt individ för rätt situation. Teorier och forskning är viktiga att ha med sig i bagaget, inte minst för att förstå varför olika personer leder på olika sätt. En ledarskapsutbildning vill ge dig en bra bild över de metoder som är aktuella just nu, så att du kan se vad som passar för dig.

Ledarskapsutbildning lär om kommunikation och relation

All ledarskapsutbildning tar upp området kring att kommunicera med andra. Dagens forskning utgår ofta ifrån relationen mellan ledaren och gruppen och hur kommunikation och interaktion sker. En ledarskapsteori har sitt säte i Henri Tajfel och John Turners. Båda verksamma inom området social psykologi, forskning angående just social identitet och hur vi människor identifierar oss med andra i en grupp.

All ledarskapsträning bygger på kommunikation, vare sig den är riktad mot omgivningen eller mot dig själv, och hur vi interagerar med andra runtomkring oss. Ledarskap är kommunikation och relation, begrepp som vi alla använder dagligen i olika former och som vi är beroende av. Med en ledarskapsutbildning kan du utveckla din förmåga att bemöta din omgivning på det sätt du önskar.

Ledarskapsutbildning ger ledarskapsutveckling

Under en ledarskapsutbildning får du insikter om att ledarskapets utveckling har gått från enväldiga härskartekniker till ett mer modernt synsätt. Där bygger ledarens roll istället på att förkroppsliga en viss grupps identitet. Ledarskapsträning ökar förståelsen inför människans natur och varför en ledargestalt är nödvändig för oss.

Under en utbildning i ämnet får du som ledare kunskap om hur du skapar en gemensam identitet inom en grupp. Och hur du på bästa sätt uttrycker och representerar denna. Den ledare som lyckas bra med detta har stor chans att bli mycket inflytelserik. Medan motsatt effekt resulterar i minskad trovärdighet och ineffektivitet.

Ledarskap i stort

Vår värld har ändrats något enormt och ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan. I och med den tekniska utvecklingen. Och ett informationsflöde som strömmar över oss dagligen är behovet av starka ledare större nu än någonsin.

Ledarskapsutbildning har som syfte att utveckla ditt personliga ledarskap så att du ska kunna nå din fulla potential som ledare. Under en ledarskapskurs blir du utrustad med de verktyg och hjälpmedel som gör att du hela tiden kan sträva efter att stärka både din person och ditt ledarskap. Vår arbetsmarknad behöver ledare som söker vishet. För att kunna leda med integritet och bygga långsiktig framgång.

Anpassat- och coachande ledarskap lärs ut under en ledarskapsutbildning

Begrepp som blivit alltmer populära den senaste tiden är anpassat- och coachande ledarskap. Definitionerna av dessa två begrepp är upp till utövarna att tolka då utgångspunkten är den individ som väljer att utöva dessa. Under en ledarskapsutbildning kommer du säkerligen att höra blandade åsikter och uppfattningar om de båda ledarskapsstilarna. Men ledarskapsträning handlar just om att ta sig tid till att analysera och reflektera över sitt ledarskap. Och att först och främst ta redan vad du har för syn på saker och vilken betydelse de aktuella begreppen har för dig. En ledarskapskurs hjälper dig att ta nästa steg i trappan mot framgång.

Ledarskapsutbildning är mer än modeller

Ledarskapsutbildning är så mycket mer än teoretiska metoder och modeller. Det är att lära känna sig själv, öka sin självkännedom så att du som ledare kan hjälpa att peka ut en riktning för de som väljer att följa dig. En ledarskapskurs kan i sin tur hjälpa dig som ledare att hitta en struktur och ett arbetssätt som passar din personlighet men det är sedan upp till dig att aktivt leva som du lär om detta ska fungera. Det är många runtomkring dig som kommer att ha åsikter om ledaregenskaper, tekniker och dylikt. Men kom ihåg att det är dina värderingar och sanningar som ska styra dig i rätt riktning.

Coachande ledarskap under en ledarskapsutbildning

Ett coachande ledarskap är exakt som det låter. Innebörden av begreppet är däremot inte helt klart, enligt vissa är den coachande ledaren någon som lite små-segt går med på det mesta. Medan andra har uppfattningen om att det handlar om personlighetstester och att anpassa sitt ledarskap. En ledarskapsutbildning kommer tillsammans med dig att reda ut begreppen.

Det finns tidlösa sanningar och principer inom mänskligheten som många av oss lever efter. Dessa sanningar och värderingar är de som utgör grunden för hur vi människor interagerar med varandra. Om du som ledare aktivt ägnar dig åt ledarskapsträning kommer du att inse vilka dessa är.

En ledarskapskurs kan ge dig mycket kunskap och verktyg. Som kan göra ditt arbete både effektivare och roligare men du som individ måste ha uppnått en viss personlig mognad. Genom en ledarskapskurs kan du sedan skaffa dig nya insikter om din omgivning och dig själv. Som kan utveckla ditt personliga ledarskap.

Ledarskapsutbildning och relationer

Du har säkert hört detta flera gånger tidigare men det tål att sägas igen: Ledarskap är en relation. Ledarskap är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Och innebär i praktiken ett skapat samspel mellan individer i en grupp och en ledare. Genom ledarskapsutbildning kan du få kunskap om sådant som kanske är självklart för dig. Men också om det som du inte riktigt vet hur du ska uppnå rent praktiskt. Här gäller det att du vågar testa dig fram till vad som fungerar och vad som inte gör det. Under en utbildning är tanken att du ska kunna prova och träna på de sätt du vanligtvis inte använder dig av och känner en osäkerhet inför.

Nutidens ledarskapsutbildning

Goda ledare har förmågan att sätta andra i centrum. Under din ledarskapsutbildning bör du öva på att fokusera på individerna i gruppen. Se deras personliga behov och få dem alla att stödja varandra. Om du som ledare kan få dina medarbetare att känna sig betydelsefulla och behövda kommer du att få förtroende, respekt, tillit och mer därtill. Att ge beröm och visa uppskattning genom feedback är tyvärr mycket underskattat inom dagens ledarskap. Nutidens ledarskapskurs får dig att inse fördelarna med att som ledare vara generös. Med positiva ord och uttrycka dig på ett sätt som gynnar alla parter.

Ledarskapsträning är en process

Många har uppfattningen om att man som ledare måste vara lite av en retorikexpert. Retorik och kommunikation är absolut oerhört viktigt för en ledare. Att kunna bemästra men det finns en förmåga som är desto viktigare. Att som ledare kunna lyssna och vara lyhörd gentemot sin omgivning kommer att ge dig stor vinning.

För det första lär vi oss mer om vi lyssnar på vad andra har att säga samt att andra öppnar upp sig mer för oss om vi aktivt lyssnar på dem. Ledarskapsträning går ut på att hitta och utforska delar och sidor av dig själv du kanske inte visste fanns. Ledarskapsträning är en process som kan vara omvälvande men som får dig att växa och utvecklas som människa. En ledarskapsutbildning är din guide till en bättre balans i tillvaron.

Ledarskapsstilar och ledarskapsutbildning

I och med en ledarskapsutbildning får du kunskap om olika typer av ledarskapsträning och de stilar du som ledare kan använda dig utav. Ledarskap är ett begrepp som kan anammas inom alla områden. Det finns på arbetsplatsen, i hemmet, inom kompisgänget och i skolan. En debatt som ligger i hetluften sedan en tid tillbaka är ledarskap inom den svenska skolan. En allt stökigare skolmiljö med stressade och oroliga elever som följd börjar visa sig i form av sämre resultat och statistik.

En ledarskapsutbildning riktar sig även till dig som är mer erfaren men som vill ta ditt ledarskap till en ny nivå. Ledarskapsträning är något som är aktuellt för dig som ledare under hela din karriär. Och är inget som du blir ”klar” med efter en viss tid. Att utvecklas är något som är livsnödvändigt för oss och vårt välmående. Se därför en utbildning som ett steg som tar dig närmre ett välbefinnande i ditt liv.

Ledarskapsutbildning lär dig situationsanpassat ledarskap

Det situationsanpassade ledarskapet lärs ofta ut under en ledarskapsutbildning. Det är en modell som bygger på flexibilitet hos den aktuella ledaren. Modellen säger vad ledaren bör ta hänsyn till och tänka på då denna ska leda en individ eller grupp. Det situations-anpassade ledarskapet utvecklades på 60-talet av den amerikanska författaren och ledarskapsexperten Ken Blanchard. Samt av entreprenören och beteendevetaren Paul Hersey, 1931 – 2012.

I boken ”The one minute manager” skriver Blanchard tillsammans med Spencer Johnson, även han författare och ledarskapskonsult, just om effektivare ledarskap genom specifika tekniker. Denna typ av ledarskapsträning går absolut att göra på egen hand. Men en ledarskapsutbildning kan stötta dig i början och få dig att komma igång på ett sätt som är bestående och hållbart.

Ledarskapsutbildning och ledarstil

Din utmaning som ledare är att hitta en balans mellan en stödjande och en styrande ledarstil. Detta är inte helt lätt alla gånger och därför kan det vara en god idé att få hjälp på traven med detta genom en ledarskapsutbildning. Oavsett vilken stil du sedan än väljer är nyckelbegreppet tydlighet. Inom ledarskapsträning bör du därför aktivt träna på att vara tydlig. Och vara med vad du vill uppnå och de förväntningar du har på dina medarbetare.

En ledarskapsutbildning lär dig också hur du på ett framgångsrikt sätt ger feedback och konstruktiv kritik till din omgivning. Fyra olika välkända ledarstilar är den instruerande, deltagande, delegerande och den rådgivande. Du behöver självklart inte bara välja en av dessa att arbeta utefter utan kan plocka de delar du tycker är mest tilltalande och sätta samman till din egen ledarstil.

Ledarskapsutbildning för ledare

Ledarskapsutbildning består till stor del av att skapa ett positivt tankemönster hos dig som ledare. Allt för att du ska se möjligheter istället för problem. Under en ledarskapskurs lär du dig vikten av att ställa frågor som kan öppna upp för nya perspektiv och hjälpa dig se nya vägar. Med en ledarskapsutbildning kommer du också lära dig att kunna skynda långsamt när situationen kräver det genom att tänka långsiktigt. Och hållbart istället för motsatsen.

Alla har vi varit med om tillfällen då saker inte gått som vi velat eller förväntat oss. Vi har alla även känt känslan av misslyckande och besvikelsen på oss själva som följd. Detta är helt naturligt. Men de människor som inte låter sig dras ner av dessa tunga känslor, utan istället inser att framgång finns på andra sidan av upplevda misslyckanden, har stora möjligheter till att bli goda ledare.