Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef, ledare men inte chef
Hur leder du utan chefsposition?

Utbildningen Att leda utan att vara chef sätter fokus på dig som leder i en slags mellanposition. Du har stort ansvar men saknar många befogenheter. Detta sätter dig i särskilt utsatt position. Förväntningarna är stora, men mandaten att verkligen leda finns inte alltid. Därför kan kurser i ledarskap öka din kompetens som informell ledare. En utbildning med fokus på ledaren som inte är chef utbildar dig i ledarskapets olika delar. Detta behöver du eftersom du ofta får utföra chefens jobb. Utan utbildning i hur du ska göra kan detta visa sig onödigt svårt. Det är lätt att fasta i ett slags ingenmansland, utan kompass som visar vilken riktning du ska gå.

Kunskaper är botemedlet

Vår ledarskapskurs för informella ledare råder bot på detta och hjälper dig att hitta vägen mot ett ledarskap som både är väl förankrat och utvecklande. Du lär dig hur du leder din grupp mot uppställda mål, samtidigt som du får kunskap om hur du hanterar krav och förväntningar från ledningen. Det är speciellt att befinna sig mitt emellan teamet och chefen. Du behöver ha känselspröten uppfällda åt båda hållen och läsa av situationer som uppstår. Utan utbildning är detta svårt. Det tar bara två dagar i anspråk att gå vår kurs i ledarskap för icke chefer. En kort tid som kommer att bespara dig många timmar med oro och onödigt jobb framöver.

Ansvarsfrågan för icke-chefen

Vår utbildning innehåller många olika delar för dig som är en så kallad ledare men icke-chef. Det är en kurs i ledarskap som ger god utveckling för dig som leder utan att ha chefsmandat. Den ställer frågan om du verkligen kan leda utan att vara chef och ger dig även svaret. Vilket så klart är ”ja”, men det ställer krav på dig. Du behöver bli tillfreds med de förväntningar som kommer med som ledare. Inom din organisation är det viktigt att ansvarsfrågan blir utredd. Vem bestämmer? Vad kan du fatta beslut om och när måste chefen bli involverad?

Lägg grunden för att kunna leda

Att du får grunderna inom ledarskap på plats i ett tidigt skede kan vara avgörande för hur bra det kommer att gå för dig att leda. Med det informella ledarskapet kommer ansvaret för ett team. Detta ansvar är mångfacetterat. Hur ska du få arbetsgruppen att prestera som ett vinnande team? Vad kan du delegera och vad behöver du göra själv? En sak är säker:  kommunikation är a och o i ledarskapet. Om du lär dig att kommunicera är mycket vunnet. Det handlar inte bara om att du ska prata och informera. Det handlar till lika stor del om att du ska lyssna och ta in andras åsikter.

Viktiga ämnesområden för dig som leder utan att vara chef

Andra viktiga ämnesområden när du ska leda andra utan chefskap handlar om effektivitet i ledarskapet och att få saker gjorda. Ett annat svårt men viktigt område är att förstå din roll vid konflikter. Här spelar din förmåga att hålla svåra samtal en stor roll. Under samtalet behöver du sakligt kunna redogöra för problemet, lyssna på medarbetarens sätt att se på saken och komma med förslag till lösningar. Det här är något som informella ledare sällan får kunskaper om i förväg. Men om du förstår att det ingår i rollen, kan de se till att få utbilda dig i ämnet. Det kommer att spara dig mycket tid, stress och oro.

Chefsansvar saknas men inte ansvar

Du behöver en särskild ledarskapsutbildning när du är ledare men inte chef. Du är en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt chefsansvar. Detta betyder dock inte att du saknar ansvar, tvärtom. Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen och oftast är det du som får arbetet att fungera i den dagliga driften. Blir det problem får du troligtvis höra det före chefen och du förväntas också ofta lösa det utan att blanda in densamme. Detta medför att du måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Under en utbildning klarnar frågeställningarna. Ansvarsförhållandena blir utredda och din roll blir tydligare.

Utbildningsmål för informell ledare

Ledare men inte chef Ledarskapsutbildning
En kurs i ledarskap för informell chef har flera mål

En kurs i informellt ledarskap har som mål att lära dig ta tillvara dina ledaregenskaper. Att leda utan att vara chef är en ganska vanlig yrkesroll inom i stort sett alla typer av företag och organisationer. Man kan vara teamleader eller mellanchef utan att ha den typen av resultat- eller budgetansvar som en chefspost brukar innehålla, och ibland har man inte heller ansvar för lönesättning eller utvecklingssamtal utan ens roll är framför allt att koordinera och fördela arbetsuppgifter ute i produktionen.

Utbildningsschemat innehåller forskning

Ändå har man åtminstone indirekt ett mycket stort ansvar för gruppens resultat, och möjligheterna att göra skillnad är nästan obegränsade. Detta innebär att man kan få en hög personlig tillfredsställelse när man lyckas med sitt arbete, men även goda karriärmöjligheter, om man vill avancera inom företaget. Det finns gott om forskning som visar hur viktigt en bra arbetsfördelning och hög grad av inflytande är för trivseln, vilket i sin tur ökar kvaliteten på det utförda arbetet. Omvänt leder dålig arbetsmiljö till högre sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket innebär betydande kostnader och produktivitetsförluster.

En kurs i ledarskap som lär dig att utveckla ditt team

Att leda utan att vara chef handlar om att lära känna sitt team och veta hur man påverkar det i positiv riktning. När man har undersökt arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har man funnit att stämningen inom personalgruppen där är bättre, och deras delaktighet i planering och målsättning är högre, än på andra arbetsplatser. En kursdag eller två lär dig om grupprocesserna och att förstå hur en grupp samverkar.

Lär dig att ge feedback

En viktig faktor i sammanhanget är att medarbetarna där även hade fått konkret återkoppling från sina arbetsledare om hur de hade utfört sina sysslor. Alla som arbetar med undervisning i någon form vet att sådan bekräftelse är viktig. Ledningsgruppen och de högre cheferna kanske inte alltid tänker i de banorna, men när man har konkret produktionsansvar är det ganska lätt att observera vilken skillnad det gör, när medarbetarna får tillräckligt med uppmärksamhet och respons. När man ska leda utan att vara chef har man inte alltid samma maktmedel som en administrativ chef, men man har ändå utrymme att göra ytterst konkreta förändringar.

Lärdomarna som ökar din kommunikationsförmåga

Ju högre tempot i produktionen är, desto viktigare är det att vara lyhörd för synpunkter från personalen, för att motverka stress och de problem den kan orsaka. Som du förstå är områdena feedback och att lyssna viktiga för ledaren. Du lär dig att titta på hur du som ledare kan organisera teamet och deras arbete på bästa sätt. Att leda utan att vara chef handlar om kommunikationsförmåga och fingertoppskänsla. En bra dialog med de anställda, både på tu man hand och i grupp, är en grundförutsättning för att man ska kunna påbörja ett förändringsarbete.

En kurs som tar upp olika ledarskapsmodeller

Leda utan att vara chef - Ledare men inte chef
Använd en bra modell för ditt sätt att leda

När du är ny som ledare är ditt behov av kunskaper stort. Du har stor nytta av en utbildning som täcker in områden som gruppdynamik, konflikthantering och organisationsteori. Det finns många olika ledarskapsstilar och man kan behöva pröva sig fram för att upptäcka vilken som passar bäst i varje situation. Just situationsanpassat ledarskap är en intressant modell, och även coachande respektive agilt ledarskap. På en bra kurs i ledarskap kan du få lära dig mer om vad som döljer sig bakom dessa relativt nya begrepp, och hur man kan tillämpa dem i sin egen roll, när man ska leda utan att vara chef.

Våga korsa bron från medarbetare till ledare

Att övergå från medarbetare till ledare innebär en stor förändring för dig. Övergången till att leda går ofta från att ha liknande ansvarsnivå som sina kollegor, till att plötsligt bli den som delegerar uppgifter till dem man jobbat sida vid sida med under en tid. Att ha en formell ledarroll kan ge stöd i denna förändring eftersom formaliteterna gör övergången mer naturlig. Hur sker skiftet då på ett bra sätt för en informell ledare? Att vara förberedd för rollen genom rätt utbildning i att leda utan att vara chef kan göra markant skillnad för både den som ska leda och den som ska ledas. Att lyssna på en ovan ledare som är engagerad i sin roll är naturligare än att lyssna på någon som lett förut men utan intresse.

Lär dig navigera i ledarrollen

Härnäst kommer en djupare analys av frågan; är skillnaden verkligen så stor mellan att vara formell eller informell ledare? Den förstnämnda, till exempel en chef, ska leda ett permanent team. Han eller hon ska sköta alla dess formaliteter (såsom lön, ledighet osv.) och rapportera till en högre uppsatt chef. Den formella ledarens uppgifter är ofta tydliga och förhållningsregler inför beslut är ofta väl utstakade sedan tidigare. Att leda utan att vara chef kan innebära allt ifrån att leda ett temporärt projektarbete till att bli ansvarig för en helt ny typ av arbetsgrupp.

En ledarskapsutbildning förbereder dig

Genom att gå en utbildning riktad till informella ledare förbereds den framtida ledaren för alla typer av ledarskap som inte innebär att ha en chefsroll. En informell ledare har ofta inte huvudansvaret när det gäller löner och ledighet. Här ligger istället utmaningarna i att vägen till beslutsfattande inom arbetet ofta kan vara okänd och det krävs tid för att den ska bli tydlig. Medarbetarna kan också vara lika ovana med arbetssättet som ledaren om gruppen är temporär eller på annat sätt ny. Rätt utbildning förser ledaren med relevanta och lättanvända verktyg för dessa situationer.