Utbilda dig i arbetsrätt

Ledarskapsutbildning lär dig grunderna i arbetsrätt

Utbilda dig i arbetsrätt och öka din trygghet när du får frågor från din personal om vad som gäller. Något av det viktigaste du kan lära dig genom kurser i ledarskap är grunderna i arbetsrätt. Då får du lära dig om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (den individuella arbetsrätten) samt förhållandet mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (den kollektiva arbetsrätten). Som chef behöver du genom en utbildning få grundläggande undervisning inom arbetsrätten.

Kunskapsträning i arbetsrättens område

Du har ansvar för dina medarbetares juridiska anställningsvillkor och det är av stor betydelse att du följer gällande lagar och avtal. Genom kunskapsträning inom det viktigaste inom arbetsrätt får du värdefull kunskap om hur du bör agera. Kunskaperna får du under en ledarskapsutbildning. Värt att notera är att lagarna här oftast är av tvingande natur, till dina anställdas fördel. Det betyder bland annat att det inte går att avtala om sämre villkor än vad lagen säger. Detta gäller även om både du som chef och din anställde är överens om det.

Utbildning för chefer och ledare i arbetsrätt

I Sverige gäller den så kallade svenska modellen. Det innebär att mycket av villkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare är styrda av kollektivavtal. En ledarskapsutbildning i arbetsrätt tar bland annat upp att som chef måste du ta reda på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Ofta är villkoren mer generösa i kollektivavtalet än vad lagstiftningen i arbetsrätt säger. Därför måste du sätta dig in vad avtalet innehåller. Genom träning och kunskapsinhämtning under en utbildning blir du insatt i vad som gäller. Både arbetstid, semestervillkor och förmåner kan bli reglerade genom kollektivavtal så det finns goda skäl till att vara insatt. Det är mycket bättre att göra rätt från början än att behöva rätta i efterhand. Ditt förtroende som chef ökar om du vet vad som gäller.

En ledarskapsutbildning tar upp LAS

Det går inte att prata om arbetsrätt utan att nämna lagen om anställningsskydd, LAS. Din ledarskapsutbildning innehåller alltid ett avsnitt om anställningsskyddslagen, som LAS också kallas. Här får du lära dig reglerna som gäller för hur en anställning startar respektive slutar. Vi går igenom bestämmelser för tillsvidareanställning (huvudregel) och visstidsanställning. Regler i samband med uppsägning och avskedande blir behandlade. Du lär dig bland annat att det måste finnas saklig grund för att kunna avsluta en visstidsanställning. LAS är skriven för att gynna arbetstagaren, men det innebär inte att du som arbetsgivare inte har rätt att ställa krav.

Utbildning ger dig rätt kunskaper

När du går en ledarskapsutbildning som även tar upp arbetsrätt får du lärdomar inom kollektiv arbetsrätt. Viktigast här är medbestämmandelagen (MBL). Detta är den mest framträdande lagen. Under din utbildning i ledarskap lär du dig vad denna lag innebär och betyder för dig som chef. Du får kännedom om arbetstagarorganisationernas rätt att få förhandla med dig som arbetsgivare i samband med viktigare verksamhetsändringar och vid vissa arbetsgivarbeslut.

Ökad kompetens genom utbildning

Sedan får du inte glömma förtroendemannalagen, vilken reglerar arbetstagarnas rätt att ha en ombudsman som driver deras frågor på arbetsplatsen. Lagen talar också om vad en denne förtroendevald får göra och inte får göra på arbetstid. Bland annat att du som arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman att utföra sitt uppdrag. För att få rätt kunskaper inom dessa områden kan du boka en ledarskapskurs med inriktningen arbetsrätt. Det är ett enkelt och snabbt sätt att höja kunskapsnivån.

Ledarskapsutbildning för chefer och ledare

En ledarskapsutbildning ger dig mycket kött på benen inom det viktiga området arbetsrätt. Med ökad kunskap undviker du att hamna i tvister och oenigheter. Om du som arbetsgivare ändå blir oense med dina anställda är det bra att känna till att de flesta tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som är fackligt anslutna blir lösta i Arbetsdomstolen (AD). Detta är en specialdomstol, med syfte att pröva arbetsrättsliga mål. AD kom till år 1929 och dess ledamöter blir utsedda av regeringen. Dess beslut går inte att överklaga. Om tvister uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte är med i facket, blir dessa mål behandlade av Tingsrätten.