Ledarskapsutbildning som ger utveckling

Ledarskapsutbildning för ledare och chefer

Ledarskapsutbildning ger träning för ledarenGå en ledarskapsutbildning som ger utveckling för dig som ledare. Vi har utbildningar inom ledarskapsområdet som kommer att utveckla och förbättra ditt ledarskap. För att bli bättre på att leda andra krävs träning, vilket du får under en utbildning. En ledarskapskurs blandar teori med praktiska övningar, som gör att du får öva på att använda konkreta kunskaper. Du får exempel på situationer och sammanhang du med all säkerhet kommer att hamna i även i din ledarroll. Att planera in regelbunden utveckling inom ledarskapet genom olika utbildningar ser till att du alltid är uppdaterad med senaste forskningen. Du får tillgång till både nya och väl beprövade klassiska modeller att använda när du leder dina medarbetare.

En utbildning ger praktiska kunskaper

En ledarskapsutbildning är ett snabbt och enkelt sätt att få nya kunskaper och bättra på dina färdigheter inom ledarskapsområdet. Du ser tydligt var dina styrkor som ledare ligger. Du får insikt er om vad du kan behöva arbeta med för att förbättra. Våra utbildningsledare guidar dig genom ledarskapets olika områden. Du får tid att reflektera över vad du vill uppnå som ledare. Du kan ställa de frågor du har samlat på dig om ledarskap och få tips angående verkliga ledningssituationer du hamnat i. Genom att lyssna till övriga deltagares erfarenheter och frågeställningar lär du dig också mycket.

Exempel på utbildningar inom ledarskap

Vi har ledarskapsutbildning som passar både dig som står i begrepp att börja leda och dig som provat på ledarskapet en tid. När du är ny i chefsrollen passar till exempel utbildningen Ny som chef. Under två dagar får du grunden för vad det innebär att vara chef över personal. Om du är en ny informell ledare är utbildningen Att leda utan att vara chef ett bra alternativ. Denna ledarskapsutbildning tar upp hur det är att vara ansvarig för att leda en grupp, men att sakna mandaten som chefen har. Att vara ny som arbetsledare ställer stora krav på både ledarskap och delegering. Under vår Arbetsledarutbildning får du verktygen du behöver för att få gruppen att utföra sina uppgifter.

Ledarskapsutbildning ger kompetensutveckling

En ledarskapsutbildning ger dig praktiska ledarskapsverktyg och hjälper dig att lägga grunden för att utöva ett gott ledarskap. Detta är användbart i många olika situationer, till exempel när du ska leda projekt eller att bygga team. Kort och gott ger utbildning inom ledarskap den kompetensutveckling du behöver som ledare. Du blir uppdaterad om nyheter och får ett smörgåsbord av ledarskapsverktyg att använda i olika situationer. Välkommen att läsa mer om ledarskapsutbildning hos oss, på bloggen eller här: Kompetensutveckling Hjärtum Utbildning.

Utbildning för ledare ger grunden i ledarskap

Ledarskapsutbildning som ger utveckling Gå en utbildning för ledare och lär dig ledarskapet från grunden. Ledarskap är ett omdiskuterat område med nästintill lika många åsikter som det finns antal människor. Det kan tyckas vara ett komplext ämne just för att det är så personligt. En ledarskapsutbildning hjälper dig att förstå hur just du kan utveckla ditt ledarskap och var din styrka ligger. Du får insikt om att ledarskap är ett spännande och utvecklande område utan tak. Därför har utbildningar i ledarskap blivit en allt större prioritet för organisationer och företag. Ledare är viktiga och det jobb de utför måste blir bra. En utbildning som har fokus på gott och hållbart ledarskap blir därför essentiellt.

Ledarskapsträning ger teori och praktik

Under en ledarskapsutbildning, eller ledarskapsträning, kan du lära dig mer om olika typer av ledarskapsteorier. Max Weber, 1864 – 1920, var en tysk sociolog, nationalekonom och filosof. Han forskade fram en av de tidigare och mest omtalade teorierna angående ledarskap. Denna teori fokuserade på en ledares egenskaper där goda ledarkvalitéer ansågs vara karisma, intelligens, visioner med mera. Weber hävdade att en ledare med ”rätt” egenskaper kunde lyfta vilken organisation som helst. Senare efter andra världskriget ändrade fokus riktning mot situation istället för ledarskap. Då det gällde att hitta rätt individ för rätt situation. Teorier och forskning är viktiga att ha med sig i bagaget, inte minst för att förstå varför olika personer leder på olika sätt. En utbildning i ledarskap vill ge dig en bra bild över de metoder som är aktuella just nu, så att du kan se vad som passar för dig.

Ledarskapsutbildning lär dig om kommunikation

All ledarskapsutbildning tar upp ämnesområdet kommunikation. Att lära sig att kommunicera tydligt, förtroendeingivande och med respekt är en hörnsten i ledarskapet. Dagens forskning utgår ofta ifrån relationen mellan ledaren och gruppen och hur kommunikation och interaktion sker. En ledarskapsteori har sitt säte i Henri Tajfel och John Turners. Båda är verksamma inom området social psykologi, forskning angående just social identitet och hur vi människor identifierar oss med andra i en grupp. En utbildning i ledarskap tar upp liknande teorier och modeller, allt för att att skapa perspektiv och valmöjligheter för ditt sätt att leda.

Ledarskapsträning i att kommunicera

All ledarskapsträning bygger på kommunikation, vare sig den är riktad mot omgivningen eller mot dig själv, och hur vi interagerar med andra runtomkring oss. Ledarskap är kommunikation och relation, begrepp som vi alla använder dagligen i olika former och som vi är beroende av. Med en ledarskapsutbildning kan du utveckla och träna upp din förmåga att bemöta din omgivning på det sätt du önskar. Genom workshops under utbildningen får du till exempel diskutera kring olika scenarion, vilket ger nya insikter och aha-upplevelser.

Lär dig om ledarens roll

Under en ledarskapsutbildning får du insikter om att ledarskapets utveckling har gått från enväldiga härskartekniker till ett mer modernt synsätt. Där bygger ledarens roll istället på att förkroppsliga en viss grupps identitet. Ledarskapsträning ökar förståelsen inför människans natur och varför en ledargestalt är nödvändig för oss. Under en utbildning i ämnet får du som ledare kunskap om hur du skapar en gemensam identitet inom en grupp. Du lär dig hur du på bästa sätt uttrycker och representerar denna. Den ledare som lyckas bra med detta har stor chans att bli mycket inflytelserik. Medan motsatt effekt resulterar i minskad trovärdighet och ineffektivitet.

Få kunskaper om ledarskap i stort

Få kunskaper i att ledaLedarskapsutbildning har som syfte att utveckla ditt personliga ledarskap så att du ska kunna nå din fulla potential som ledare. Under en utbildning blir du utrustad med de verktyg och hjälpmedel som gör att du hela tiden kan sträva efter att stärka både din person och ditt ledarskap. Våra arbetsplatser behöver ledare som söker kunskap och vishet, så att de kan leda med integritet och bygga långsiktig framgång. Vår värld har ändrats något enormt och ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan, i och med den tekniska utvecklingen. Med ett informationsflöde som strömmar över oss dagligen är behovet av modern utbildning större nu än någonsin.

Ledarskapsutbildning lär dig om coachning

Begrepp som blivit alltmer populära den senaste tiden är anpassat ledarskap och coachande ledarskap. Definitionerna av dessa två begrepp är upp till utövarna att tolka, då utgångspunkten är den individ som väljer att utöva dessa. Under en ledarskapsutbildning kommer du säkerligen att höra blandade åsikter och uppfattningar om de båda ledarskapsstilarna. Men ledarskapsträning handlar just om att ta sig tid till att analysera och reflektera över sitt ledarskap. Och att först och främst ta redan vad du har för syn på saker och vilken betydelse de aktuella begreppen har för dig. En ledarskapskurs hjälper dig att ta nästa steg i trappan mot framgång.

En managementutbildning ger mer än bara modeller

En ledarskapsutbildning är så mycket mer än teoretiska metoder och modeller. Under en utbildning i ledarskap handlar det om att lära känna sig själv. Du ska öka din självkännedom så att du som ledare kan hjälpa till att peka ut en riktning för de som väljer att följa dig. En managementutbildning kan hjälpa dig som ledare att hitta en struktur och ett arbetssätt som passar din personlighet. Men det är sedan upp till dig att aktivt leva som du lär om detta ska fungera. Det är många runtomkring dig som kommer att ha åsikter om ledaregenskaper, tekniker och dylikt. En utbildning lär dig att det dock är dina värderingar och sanningar som ska styra dig i rätt riktning. 

Få djupare kunskaper om coachning

Under en ledarskapsutbildning kommer du tillsammans med utbildningsledaren att reda ut begreppen kring coachning. Ett coachande ledarskap innebär att låta dina medarbetare själva ta ett stort ansvar för sin egen utveckling. Utbildningen tar upp hur du som en coachande ledare är någon som finstämt puttar medarbetaren i rätt riktning. Det handlar om att du är lyhörd för individens behov och önskemål, samtidigt som du ser till att företagets mål uppfylls. Visserligen ska medarbetaren uppmuntras att följa sin egen väg, men som ledare är du även ansvarig för att vägen leder till organisationens resmål. 

Träning i att leda under en ledarskapsutbildning

Genom att du utbildar dig i att leda, kan du skaffa dig nya insikter om din omgivning och dig själv. Du får möjlighet och tid att utveckla ditt personliga ledarskap och träffar andra som är i samma situation som du. Om du som ledare aktivt ägnar dig åt ledarskapsträning kommer du att inse vilka dina ledaregenskaper är. En ledarskapsutbildning för ledare kan ge dig mycket kunskap och verktyg, när det gäller att mejsla fram dina egenskaper som ledare. Dina färdigheter kan göra ditt arbete både effektivare och roligare, men du som individ behöver träning i att använda dina egenskaper på ett bra sätt.

Utbildningsprogram som tar upp relationer

Utbildningsprogram för ledareEtt utbildningsprogram för ledare ger dig kunskaper om hur du leder andra rent praktiskt. Först lägger vi den teoretiska grunden och därefter tar den praktiska delen vid. Här gäller det att du vågar testa dig fram till vad som fungerar och vad som inte gör det. Tanken med en utbildning är att du ska kunna prova och träna på de sätt du vanligtvis inte använder dig av och känner en osäkerhet inför. Du har säkert hört detta flera gånger tidigare men det tål att sägas igen: ledarskap behöver träning. Ledarskap är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Det innebär i praktiken ett skapat samspel mellan individer i en grupp och en ledare. 

Nutidens ledarskapsutbildning

Goda ledare har förmågan att sätta andra i centrum. Under din ledarskapsutbildning bör du öva på att fokusera på individerna i gruppen. Se deras personliga behov och få dem alla att stödja varandra. Om du som ledare kan få dina medarbetare att känna sig betydelsefulla och behövda kommer du att få förtroende, respekt, tillit och mer därtill. Att ge beröm och visa uppskattning genom feedback är tyvärr mycket underskattat inom dagens ledarskap. Nutidens utbildningar för ledare får dig att inse fördelarna med att som ledare vara generös med positiva ord och uttrycka dig på ett sätt som gynnar alla parter.

Ledarskapsträning är en process

Ledarskapsträning är en aktiv process som kan vara omvälvande men som får dig att växa och utvecklas som människa. Som utbildad i ledarskap kommer du att ha tillgång till en guide, som ger en balans mellan utveckling och praktiskt ledarskap. Många har uppfattningen om att man som ledare måste vara lite av en retorikexpert. Retorik och kommunikation är oerhört viktigt för en ledare att kunna bemästra. Det finns dock en förmåga som är desto viktigare att lära sig. Att som ledare kunna lyssna och vara lyhörd gentemot sin omgivning kommer att ge dig stor vinning. För det första lär vi oss mer om vi lyssnar på vad andra har att säga samt att andra öppnar upp sig mer för oss om vi aktivt lyssnar på dem. Ledarskapsträning går ut på att hitta och utforska delar och sidor av dig själv du kanske inte visste fanns.

Hitta din ledarskapsstil under en utbildning i ledarskap

I och med en ledarskapsutbildning får du kunskap om olika typer av ledarstilar du som ledare kan använda dig av. Genom övningar kan du prova på olika stilar och se vilken som passar för dig. Ledarskapsstil är ett begrepp som kan man ofta använder när man utbildar i ledarskap. Alla har vi en speciell stil; på arbetsplatsen, i hemmet, inom kompisgänget och i skolan. När du blir ledare är det bra att tänka igenom om du behöver utveckla en ny stil som passar i din ledarroll. Under en utbildning går vi igenom olika stilar och du får möjlighet att fundera på din egen stil.

Träning i ledarskap även för erfarna ledare

En ledarskapskurs riktar sig även till dig som är mer erfaren men som vill ta ditt ledarskap till en ny nivå. Träning i ledarskap är något som är aktuellt för dig som ledare under hela din karriär. Det är inget som du blir ”klar” med efter en viss tid. Att genomgå en kontinuerlig utveckling är något som är nödvändigt för oss och vårt välmående. Se därför en utbildning i ledarskap som ett steg som tar dig närmare ett välbefinnande, både i ditt arbetsliv och ditt privatliv. Du vinner mycket på att ta till dig av nya kunskaper och det finns en glädje i att se hur människor växer, tack vare dina kunskaper i ledarskap.

Ledarskapsutbildning tar upp olika ledningssituationer

Lär dig hantera olika ledningssituationerDet situationsanpassade ledarskapet är något som ofta blir berört under en ledarskapsutbildning. Det är en modell som bygger på flexibilitet hos den aktuella ledaren. Modellen säger vad ledaren bör ta hänsyn till och tänka på då denna ska leda en individ eller grupp. Det situations-anpassade ledarskapet utvecklades på 60-talet av den amerikanska författaren och ledarskapsexperten Ken Blanchard. Samt av entreprenören och beteendevetaren Paul Hersey, 1931 – 2012. I boken ”The one minute manager” skriver Blanchard tillsammans med Spencer Johnson, även han författare och ledarskapskonsult, just om effektivare ledarskap genom specifika tekniker. Denna typ av ledarskapsträning går absolut att göra på egen hand, men utbildning kan stötta dig i början och få dig att komma igång på ett sätt som är bestående och hållbart.

Studera ledarstil

Din utmaning som ledare är att hitta en balans mellan en stödjande och en styrande ledarstil. Detta är inte helt lätt alla gånger och därför kan det vara en god idé att få hjälp på traven med detta genom att studera ledarskap. Oavsett vilken stil du sedan än väljer är nyckelbegreppet tydlighet. När du tränar ditt ledarskap bör du därför aktivt öva på att vara tydlig med vad du vill uppnå och de förväntningar du har på dina medarbetare.

Forma din egen stil som ledare

Fyra olika välkända ledarstilar är den instruerande, deltagande, delegerande och den rådgivande. Lär dig vad som utmärker de olika stilarna. Du behöver självklart inte bara välja en av dessa att arbeta efter. När du har god kännedom om vad stilarna innebär kan du plocka de delar du tycker är mest tilltalande. På så sätt kan du sätta samman din egen ledarstil. Kanske väljer du en stil som fokuserar på att ge god feedback och konstruktiv kritik till din omgivning. Oavsett vad du väljer kan en utbildning i ledarskap lära dig mer om vilka stilar som du kan välja bland.

Ledarskapsutbildning skapar nya tankemönster

Ledarskapsutbildning består till stor del av att skapa ett positivt tankemönster hos dig som ledare. Allt för att du ska se möjligheter istället för problem. Under en utbildning för ledare lär du dig vikten av att ställa frågor som kan öppna upp för nya perspektiv och hjälpa dig se nya vägar. Med nya kunskaper kommer du också lära dig att skynda långsamt när situationen kräver det genom att tänka långsiktigt och hållbart istället för motsatsen. Alla har vi varit med om tillfällen då saker inte gått som vi velat eller förväntat oss. Vi har alla även känt känslan av misslyckande och besvikelsen på oss själva som följd. Detta är helt naturligt. Men de människor som tar nya tag, skaffar sig lärdomar de saknar och inte låter sig dras ner, utan istället inser att framgång finns på andra sidan av upplevda misslyckanden, har stora möjligheter till att bli goda ledare.