Kurser i ledarskap för chefer och ledare

Kurser i ledarskap för framtidens chefer

En kurs i ledarskap ger träning för ledaren
Kurser i ledarskap för framtiden

Att gå olika kurser i ledarskap ger utveckling för dig som chef och ledare. Hjärtum Utbildning har ledarskapskurser inom ledarskapsområdet som kommer att utveckla och förbättra ditt ledarskap. För att bli bättre på att leda andra krävs träning, vilket du får under en utbildning. En kurs för ledare blandar teori med praktiska övningar, som gör att du får öva på att använda konkreta kunskaper. Du får exempel på situationer och sammanhang du med all säkerhet kommer att hamna i även i din ledarroll. Att planera in regelbunden utveckling inom ledarskapet genom olika utbildningar ser till att du alltid är uppdaterad med senaste forskningen. Du får tillgång till både nya och väl beprövade klassiska modeller att använda när du leder dina medarbetare.

Ledarskapskurser som utvecklar ledaren

När du går en kurs i ledarskap tillsammans med andra chefer och ledare kommer du upptäcka fler sidor av ledarskapet. Dörrar kommer att öppnas till områden som du kanske ännu inte ens visste om att de fanns. Det kan handla om forskning om hjärnan, gruppdynamik eller undersökningar om vad medarbetare uppskattar mest på jobbet. Ledarskap är ett brett område och som aktiv ledare är det svårt för dig att ha koll på allt. En ledarskapskurs är en genväg till senaste kunskaperna för dagens moderna ledare.

En utbildning ger praktiska kunskaper

Att delta i en kurs i ledarskap är ett snabbt och enkelt sätt att få nya kunskaper. Du bättrar också på dina färdigheter inom ledarskapsområdet. Du ser tydligt var dina styrkor som ledare ligger. Insikter om vad du kan behöva arbeta med för att förbättra blir tydligare. Våra utbildningsledare guidar dig genom ledarskapets olika områden. Du får tid att reflektera över vad du vill uppnå som ledare. Du kan ställa de frågor du har samlat på dig om ledarskap. Tips på lösningar till verkliga ledningssituationer du hamnat blir diskuterade. Genom att lyssna till övriga deltagares erfarenheter och frågeställningar lär du dig också mycket.

Exempel på kurser i ledarskap

Vi har ledarskapskurser som passar både dig som står i begrepp att börja leda och dig som provat på ledarskapet en tid. När du är ny i chefsrollen passar till exempel utbildningen Ny som chef. Under två dagar får du grunden för vad det innebär att vara chef över personal. Om du är en ny informell ledare är utbildningen Att leda utan att vara chef ett bra alternativ. Denna utbildning tar upp hur det är att vara ansvarig för att leda en grupp, men att sakna mandaten som chefen har. Att vara ny som arbetsledare ställer stora krav på både ledarskap och delegering. Under vår Arbetsledarutbildning får du verktygen du behöver för att få gruppen att utföra sina uppgifter.

Kurs med ledarskap i fokus

En kurs med ledarskapet i fokus ger dig praktiska ledarskapsverktyg. Den hjälper dig att lägga grunden för att utöva ett gott ledarskap. Detta är användbart i många olika situationer, till exempel när du ska leda projekt eller att bygga team. Kort och gott ger utbildning inom ledarskap den kompetensutveckling du behöver som ledare. Du blir uppdaterad om nyheter och får ett smörgåsbord av ledarskapsverktyg att använda i olika situationer. Du får ta del av ny forskning inom området och blir medveten om vilka modeller och teorier som modernt ledarskap bygger på.

Utbildning för ledare ger grunden i ledarskap

Ledarskap kurs som ger utveckling
Du behöver först lära dig grunderna i att leda

Gå en utbildning för ledare och lär dig ledarskapet från grunden. Ledarskap är ett omdiskuterat område med nästintill lika många åsikter som det finns antal människor. Det kan tyckas vara ett komplext ämne just för att det är så personligt. En kurs i ledarskap hjälper dig att förstå hur just du kan utveckla ditt ledarskap och var din styrka ligger. Du får insikt om att ledarskap är ett spännande och utvecklande område utan tak. Därför har utbildningar i ledarskap blivit en allt större prioritet för organisationer och företag. Ledare är viktiga och det jobb de utför måste blir bra. En utbildning som har fokus på gott och hållbart ledarskap blir därför essentiellt.

Ledarskapsträning ger teori och praktik

En kurs i ledarskap är en slags ledarskapsträning i såväl praktik som teori. Bland annat kan du lära dig mer om olika typer av ledarskapsteorier. Max Weber, 1864 – 1920, var en tysk sociolog, nationalekonom och filosof. Han forskade fram en av de tidigare och mest omtalade teorierna angående ledarskap. Denna teori fokuserade på en ledares egenskaper där goda ledarkvalitéer ansågs vara karisma, intelligens, visioner med mera. Weber hävdade att en ledare med ”rätt” egenskaper kunde lyfta vilken organisation som helst.

Senare efter andra världskriget ändrade fokus riktning mot situation istället för ledarskap. Då det gällde att hitta rätt individ för rätt situation. Teorier och forskning är viktiga att ha med sig i bagaget, inte minst för att förstå varför olika personer leder på olika sätt. En utbildning i ledarskap vill ge dig en bra bild över de metoder som är aktuella just nu, så att du kan se vad som passar för dig.

Kommunikation en del av kurser i ledarskap

Alla kurser i ledarskap tar upp ämnesområdet kommunikation. Att lära sig att kommunicera tydligt, förtroendeingivande och med respekt är en hörnsten i ledarskapet. Dagens forskning utgår ofta ifrån relationen mellan ledaren och gruppen och hur kommunikation och interaktion sker. En ledarskapsteori har sitt säte i Henri Tajfel och John Turners. Båda är verksamma inom området social psykologi, forskning angående just social identitet och hur vi människor identifierar oss med andra i en grupp. En utbildning i ledarskap tar upp liknande teorier och modeller, allt för att att skapa perspektiv och valmöjligheter för ditt sätt att leda.

Träning i att kommunicera

Mycket av träningen för ledare bygger på att öva på kommunikationen, vare sig den är riktad mot omgivningen eller mot dig själv, och hur vi interagerar med andra runtomkring oss. Ledarskap är kommunikation och relation, begrepp som vi alla använder dagligen i olika former och som vi är beroende av. Det är av stor betydelse att du både utvecklar och tränar upp din förmåga att bemöta din omgivning på det sätt du önskar. Genom workshops under en kurs i ledarskap får du till exempel diskutera kring olika scenarion, vilket ger nya insikter och aha-upplevelser.

Lär dig om ledarens roll

Under våra kurser i ledarskap får du insikter om att ledarskapets utveckling har gått från enväldiga härskartekniker till ett mer modernt synsätt. Där bygger ledarens roll istället på att förkroppsliga en viss grupps identitet. Ledarskapsträning ökar förståelsen inför människans natur och varför en ledargestalt är nödvändig för oss. Under en kurs i ämnet får du som ledare kunskap om hur du skapar en gemensam identitet inom en grupp. Du lär dig hur du på bästa sätt uttrycker och representerar denna. Den ledare som lyckas bra med detta har stor chans att bli mycket inflytelserik. Medan motsatt effekt resulterar i minskad trovärdighet och ineffektivitet.

En kurs ger kunskaper om ledarskap i stort

Få kunskaper i att leda
Få en hel bild av ledarskapet

Kurser i ledarskap har som syfte att utveckla ditt personliga ledarskap så att du ska kunna nå din fulla potential som ledare. Under en utbildning blir du utrustad med de verktyg och hjälpmedel som gör att du hela tiden kan sträva efter att stärka både din person och ditt ledarskap. Våra arbetsplatser behöver ledare som söker kunskap och vishet, så att de kan leda med integritet och bygga långsiktig framgång. Vår värld har ändrats något enormt och ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan, i och med den tekniska utvecklingen. Med ett informationsflöde som strömmar över oss dagligen är behovet av modern utbildning större nu än någonsin.

Att coacha är användbart för chefen

Begrepp som blivit alltmer populära den senaste tiden är anpassat ledarskap och coachande ledarskap. Definitionerna av dessa två begrepp är upp till utövarna att tolka, då utgångspunkten är den individ som väljer att utöva dessa. När du lyssnar till en föreläsare i ledarskap kommer du säkerligen att höra blandade åsikter och uppfattningar om de båda ledarskapsstilarna. Men att träna upp förmågan att leda handlar just om att ta sig tid till att analysera och reflektera över sitt ledarskap. Och att först och främst ta redan vad du har för syn på saker och vilken betydelse de aktuella begreppen har för dig. En ledarskapskurs hjälper dig att ta nästa steg i trappan mot framgång.

En managementutbildning ger mer än bara modeller

En utbildning i management är så mycket mer än teoretiska metoder och modeller. Inte minst handlar det om att lära känna sig själv. Du ska öka din självkännedom så att du som ledare kan hjälpa till att peka ut en riktning för de som väljer att följa dig. En managementutbildning kan hjälpa dig som ledare att hitta en struktur och ett arbetssätt som passar din personlighet. Men det är sedan upp till dig att aktivt leva som du lär om detta ska fungera. Det är många runtomkring dig som kommer att ha åsikter om ledaregenskaper, tekniker och dylikt. En kurs för ledare lär dig att det dock är dina värderingar och sanningar som ska styra dig i rätt riktning. 

Få djupare kunskaper om coachning

Tillsammans med utbildningsledaren kommer du att reda ut begreppen kring coachning. Ett coachande ledarskap innebär att låta dina medarbetare själva ta ett stort ansvar för sin egen utveckling. Våra kurser i ledarskap tar upp hur du som en coachande ledare är någon som finstämt puttar medarbetaren i rätt riktning. Det handlar om att du är lyhörd för individens behov och önskemål, samtidigt som du ser till att företagets mål uppfylls. Visserligen ska medarbetaren uppmuntras att följa sin egen väg, men som ledare är du även ansvarig för att vägen leder till organisationens resmål. 

Träning i att leda under våra kurser i ledarskap

Genom att du utbildar dig i att leda, kan du skaffa dig nya insikter om din omgivning och dig själv. Du får möjlighet och tid att utveckla ditt personliga ledarskap och träffar andra som är i samma situation som du. Om du som ledare aktivt ägnar dig åt att träna upp dig som ledare kommer du att inse vilka dina ledaregenskaper är. Att delta i en kurs i ledarskap kan ge dig mycket kunskap och verktyg, när det gäller att mejsla fram dina egenskaper som ledare. Dina färdigheter kan göra ditt arbete både effektivare och roligare, men du som individ behöver träning i att använda dina egenskaper på ett bra sätt.

Utbildningsprogram som tar upp samspelet i grupper

Utbildningsprogram för ledare
En grupp behöver kunna samspela

Ett utbildningsprogram för ledare ger dig kunskaper om hur du leder andra rent praktiskt. Först lägger vi den teoretiska grunden och därefter tar den praktiska delen vid. Här gäller det att du vågar testa dig fram till vad som fungerar och vad som inte gör det. Tanken med våra kurser i ledarskap är att du ska kunna prova och träna på de sätt du vanligtvis inte använder dig av och känner en osäkerhet inför. Du har säkert hört detta flera gånger tidigare men det tål att sägas igen: ledarskap behöver träning. Ledarskap är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Det innebär i praktiken ett skapat samspel mellan individer i en grupp och en ledare. 

Nutidens kurser i ledarskap för ledaren

Goda ledare har förmågan att sätta andra i centrum. Under våra kurser i ledarskap bör du öva på att fokusera på individerna i gruppen. Se deras personliga behov och få dem alla att stödja varandra. Om du som ledare kan få dina medarbetare att känna sig betydelsefulla och behövda kommer du att få förtroende, respekt, tillit och mer därtill. Att ge beröm och visa uppskattning genom feedback är tyvärr mycket underskattat inom dagens ledarskap. Nutidens utbildningar för ledare får dig att inse fördelarna med att som ledare vara generös med positiva ord och uttrycka dig på ett sätt som gynnar alla parter.

Att lär sig att leda är en process

Att lära dig att leda är en aktiv process som kan vara omvälvande men som får dig att växa och utvecklas som människa. Som utbildad i ledarskap kommer du att ha tillgång till en guide, som ger en balans mellan utveckling och praktiskt ledarskap. Många har uppfattningen om att man som ledare måste vara lite av en retorikexpert. Retorik och kommunikation är oerhört viktigt för en ledare att kunna bemästra. Det finns dock en förmåga som är desto viktigare att lära sig. Att som ledare kunna lyssna och vara lyhörd gentemot sin omgivning kommer att ge dig stor vinning. För det första lär vi oss mer om vi lyssnar på vad andra har att säga samt att andra öppnar upp sig mer för oss om vi aktivt lyssnar på dem. Ledarskapsträning går ut på att hitta och utforska delar och sidor av dig själv du kanske inte visste fanns.

Hitta din ledarskapsstil under en kurs i ledarskap

Innehållet i en ledarskapskurs är mångfacetterat. Bland annat får du kunskap om olika typer av ledarstilar du som ledare kan använda dig av. Genom övningar kan du prova på olika stilar och se vilken som passar för dig. Ledarskapsstil är ett begrepp som kan man ofta använder när man utbildar i ledarskap. Alla har vi en speciell stil; på arbetsplatsen, i hemmet, inom kompisgänget och i skolan. När du blir ledare är det bra att tänka igenom om du behöver utveckla en ny stil som passar i din ledarroll. Under en utbildning går vi igenom olika stilar och du får möjlighet att fundera på din egen stil.

Övning i ledarskap även för erfarna ledare

En ledarskapskurs riktar sig även till dig som är mer erfaren men som vill ta ditt ledarskap till en ny nivå. Övning i ledarskap är något som är aktuellt för dig som ledare under hela din karriär. Det är inget som du blir ”klar” med efter en viss tid. Att genomgå en kontinuerlig utveckling är något som är nödvändigt för oss och vårt välmående. Se därför en utbildning i ledarskap som ett steg som tar dig närmare ett välbefinnande, både i ditt arbetsliv och ditt privatliv. Du vinner mycket på att ta till dig av nya kunskaper och det finns en glädje i att se hur människor växer, tack vare dina kunskaper i ledarskap.

Våra kurser i ledarskap tar upp olika ledningssituationer

Lär dig hantera olika ledningssituationer
Att leda i olika situationer

Det situationsanpassade ledarskapet är något som ofta blir berört under våra kurser i ledarskap. Det är en modell som bygger på flexibilitet hos den aktuella ledaren. Modellen säger vad ledaren bör ta hänsyn till och tänka på då denna ska leda en individ eller grupp. Det situations-anpassade ledarskapet utvecklades på 60-talet av den amerikanska författaren och ledarskapsexperten Ken Blanchard. Samt av entreprenören och beteendevetaren Paul Hersey, 1931 – 2012. I boken ”The one minute manager” skriver Blanchard tillsammans med Spencer Johnson, även han författare och ledarskapskonsult, just om effektivare ledarskap genom specifika tekniker. Denna typ av ledarskapsträning går absolut att göra på egen hand, men utbildning kan stötta dig i början och få dig att komma igång på ett sätt som är bestående och hållbart.

Studera ledarstil

Din utmaning som ledare är att hitta en balans mellan en stödjande och en styrande ledarstil. Detta är inte helt lätt alla gånger och därför kan det vara en god idé att få hjälp på traven med detta genom att studera ledarskap. Oavsett vilken stil du sedan än väljer är nyckelbegreppet tydlighet. När du tränar ditt ledarskap bör du därför aktivt öva på att vara tydlig med vad du vill uppnå. Var även tydlig med de förväntningar du har på dina medarbetare.

Forma din egen stil som ledare

Fyra olika välkända ledarstilar är den instruerande, deltagande, delegerande och den rådgivande. Lär dig vad som utmärker de olika stilarna. Du behöver självklart inte bara välja en av dessa att arbeta efter. När du har god kännedom om vad stilarna innebär kan du plocka de delar du tycker är mest tilltalande. På så sätt kan du sätta samman din egen ledarstil. Kanske väljer du en stil som fokuserar på att ge god feedback och konstruktiv kritik till din omgivning. Oavsett vad du väljer kan en utbildning i ledarskap lära dig mer om vilka stilar som du kan välja bland.

Kurser i ledarskap skapar nya tankemönster

Kurser inom området ledarskap består till stor del av att skapa ett positivt tankemönster hos dig som ledare. Allt för att du ska se möjligheter istället för problem. Under en utbildning för ledare lär du dig vikten av att ställa frågor. Frågor som kan öppna upp för nya perspektiv och hjälpa dig se nya vägar. Med nya kunskaper kommer du också lära dig att skynda långsamt när situationen kräver det. Det är bättre att tänka långsiktigt och hållbart istället för motsatsen.

Lär av misstagen

Alla har vi varit med om tillfällen då saker inte gått som vi velat eller förväntat oss. Vi har alla även känt känslan av misslyckande och besvikelsen på oss själva som följd. Detta är helt naturligt. Men de människor som tar nya tag och skaffar sig lärdomar de saknar har goda möjligheter till att bli bra ledare. Det gäller att inte låta sig dras ner av misstagen. Istället ska du inse att framgång finns på andra sidan av upplevda misslyckanden. Det är jobbigt i stunden, men blir till bra lärdomar med tiden.

Ledarskap som för verksamheten framåt

Ledarskap är en viktig färdighet. Den är nödvändig för att driva en organisation framåt. Att en organisation har utbildade ledare är därför av stor vikt. Det finns många kurser i ledarskap som du kan välja bland. De tar upp själva ledarskapsförmågan, organisationen, det personliga ledarskapet, coaching, kommunikation, kreativ feedback och gruppers utveckling. Kurserna är utformade så att de kan bli grunden för just ditt sätt att leda. Målet är att göra dig till en bättre ledare genom att fokusera på att förbättra dina färdigheter inom ledarskap.

Vilka kurser i ledarskap ska jag välja?

Detta är en berättigad fråga och den är bra att ställa till sig själv inför valet av kurser. Fundera igenom följande områden och skriv ner några punkter vid vart och ett område. Låt punkterna symbolisera var du befinner dig just nu. Då ser du tydligt vilka områden som du behöver bättra på.

  • Förmåga att leda andra
  • Kunskap om hur grupper fungerar
  • Kännedom om vad som motiverar andra
  • Insikter om mitt ansvar som ledare
  • Kunskap om hur jag får teamet att arbeta åt samma håll
  • Praktiska kunskaper i t ex arbetsrätt, medarbetarsamtal, lönesamtal och konflikthantering

Det finns självklart många fler punkter som är bra att tänka igenom. Det kan också finnas områden som är viktiga för just din bransch, till exempel inom säkerhet eller juridik. Se till att du får gå kurser som täcker in de delar som din verksamhet förväntar sig att du ska ta ansvar för. Var inte rädd för att erkänna om du saknar någon kunskap, det tyder på styrka och självinsikt.