Ledarskapskurs

Ledarskapskurs skapar trygghet i rollen

Ledarskapskurs
Utveckla dig under en ledarskapskurs

Att boka in kurser i ledarskap är att avsätta tid för att utveckla sitt ledarskap. Många tycker att de tar ett spännande steg i karriären när de blir ledare. Men att vara ledare innebär också ett nytt ansvar och ibland en komplex roll. Med en ledarskapsutbildning i ryggen kan du ta dig an din nya roll med tillförsikt och nå framgång. Du utvecklar dig som ledare och får många nya insikter och aha-upplevelser. Det kommer att hjälpa dig i ledarskapets olika situationer.

På programmet står att kunna hantera konflikter

Att få en position som ledare innebär att man behöver sätta sig in i nya ansvarsområden. Som ledare behöver man kunna hantera konflikter. Och ibland svåra lönesamtal med medarbetare som inte trivs på jobbet, inte trivs med varandra. Eller har personliga problem som inverkar på jobbet, till exempel missbruksproblem. Utöver det behöver man dessutom kunna arbetsrätt och vara en bra beslutsfattare. Och man behöver kunna coacha medarbetarna att nå företagets mål och uppnå lönsamhet. Ofta har man kort tid på sig att sätta sin in i den nya rollen. En kurs i ledarskap är en bra början på att skaffa sig de kunskaper man behöver ha som ledare.

Välj rätt kurs när du är ny i rollen

Med en ledarskapskurs för nyblivna chefer kan man ta en genväg till att hitta sin plats som ledare. Det finns några viktiga saker att tänka på när du väljer ledarskapskurs. Till exempel bör du tänka över vad du vill ha ut av kursen. Finns det något som du känner att du saknar som ledare som du skulle kunna lära dig på en utbildning? Kan du komma på några specifika saker som du vill utveckla för att kunna bli bättre som ledare? Om du går en kurs i ledarskap kan du få grundläggande kunskaper i ledarskap. Men även inom utbildningsämnena coachning, delegering, konflikthantering, kommunikation, arbetsrätt, arbetsglädje. Samt effektivitet samt förändringsstrategier och beslutsfattande.

En ledarskapskurs som vägleder dig

Genom att gå en kurs i ledarskap kan du lära dig hur du får dina medarbetare att arbeta självständigt och resultatinriktat. Som ny som ledare är det viktigt att kunna motivera och peppa sina medarbetare. Men också att vara gränssättande. Har du blivit ledare över dina gamla kolleger kan det vara svårt att hitta rätt förhållningssätt till dem och det kan bli många känsliga situationer. Något du kan få hjälp att hantera på en ledarskapskurs. Med en utbildning kan du hitta inspirerande sätt att leda dina gamla arbetskamrater istället för att uppfattas som en svikare som bytt sida.

Finn din ledarstil under ledarskapsutbildning

På en utbildning för ledare får du också en inblick i olika typer av ledarstilar och hjälp att hitta den ledarstil som passar din personlighet bäst. Genom att hitta din egen ledarstil kan du på det mest effektiva sättet förmedla den kompetens. Och erfarenhet som du har till dina medarbetare. Som ny som ledare hör kommunikationen till ett av de viktigaste områden som du behöver utveckla. Du behöver få folk att lyssna. Få dem att vilja och inte minst få dem att agera. På en ledarskapsutbildning kan du lära dig hur du kommunicerar effektivt. Och hur du kan använda språket för att skapa förståelse och trovärdighet.

Lär dig hålla medarbetarsamtal

En viktig del av din nya yrkesroll är att kunna ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt. Du måste klara av att få kritik både av dem du leder och av ledningen. Och du behöver kunna hålla meningsfulla utvecklingssamtal. På en utbildning kan du träna på att hålla bra medarbetarsamtal. Och du kan få med dig en checklista med vad som bör tas upp och vad du bör koppla till lön och belöningar. Använd den som ett smart verktyg för både själva samtalet och för uppföljningen efteråt.

Utveckla dig som chef och ledare genom ledarskapskurser

Vill du utveckla dig själv, din grupp och din organisation? Då är det kanske dags att gå en eller flera kurser i ledarskap. Att vara ledare är en social roll där du ska uppfylla många förväntningar. Med mer kunskaper om hur man bäst coachar människor. Och kommunicerar med dem kan både du och dina medarbetare prestera mer. Att vara en chef innebär inte automatiskt att man också är en ledare. Medan chef är en position är ledare en relation. Ledare bli man genom sitt sätt att vara och ledarskapet formas i relation till medarbetarna. I ledarskapet ligger en utmaning i att man ständigt måste erövra sina medarbetares förtroende.

Ledarskapskurs utvecklar ditt ledarskap

Ska man bli framgångsrik som chef behöver man träna och utveckla sitt ledarskap. Det kan man göra genom att gå en ledarskapskurs där man får hjälp med att hitta sitt eget personliga ledarskap. Och den ledarskapsmodell som passar en själv bäst. För det finns inget facit för vad ett bra ledarskap är, det hänger på dig och dina förmågor, vilken verksamhet du leder och vilka medarbetare du har.

Utveckla ditt kommunikativt ledarskap

Grunden i relationer är kommunikation och på en kurs i ledarskap kan du lära dig ett kommunikativt ledarskap. Där kan du få insikt i hur du ska bygga upp ditt ledarskap så att du uppfattas som öppen och närvarande. På en ledarskapskurs kan du lära dig på vilka olika sätt du kan kommunicera: genom dialog, feedback och återkoppling samt genom att involvera medarbetarna i beslutsprocessen. På en utbildning kan du lära dig hur du lyssnar aktivt och hur du blir en bra presentatör. Du kan lära dig hur du gör möten effektiva och vilka kanaler som är bäst att använda när du vill förmedla något. När passar det att skicka e-post? Kommer medarbetarna att ta till sig det du skriver eller bör du kalla till ett möte? Eller prata informellt på fikarasten?

Utbilda dig i att coacha andra

På en bra utbildning för ledare kan du även lära dig ett coachande ledarskap som får både dig och medarbetarna att lyfta. Begreppet coachande ledarskap kommer från idrottens värld. Där en grupp leds av en tränare eller lagledare till att gemensamt verka för att utvecklas och vinna. En skicklig lagledare eller tränare kan få laget att uppnå resultat som verkade omöjliga. Under en kurs för ledare får du lära dig att stötta medarbetarna. Så att de ser sina egna möjligheter och kan nå självförverkligande och måluppfyllande. Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil som många gånger kan vara mycket framgångsrik. Fokus ligger på att människor har en grundläggande vilja till lärande och utveckling. Vilket ger självgående och välmotiverade medarbetare.

Lär dig utöva ett ledarskap som framkallar motivation

Under en utbildning lär du dig mor om motivation. Du får som ledare eller chef lära dig mer om vad det innebär att motivera andra och dig själv. Motivation är en strävan mot något som blir en drivkraft för att nå ett mål. Målsättning och motivation går därför hand i hand och det är något vi alla behöver. Ingen människa vill misslyckas och har man inget mål man strävar efter vet man inte heller när man lyckats. De uppgifterna vi gör dagligen måste fylla ett syfte där vi vet varför vi gör dessa. Annars blir våra handlingar ganska meningslösa.

Lär dig hur du ökar motivationen

Fysiologiskt sätt är motivation en kemisk process från vår kropps belöningssystem där motivation kickar in om en aktivitet vi gör verkar ge oss något tillbaka. Motivation är i grund och botten en vilja till förbättring och eller förändring av något slag. Man kan skilja på den inre och den yttre motivationen där den inre oftast är den starkaste. Den kommer från en egen vilja om att uppnå något och det är vår allra största drivkraft vi har. Den yttre motivationen kan handla om att tjäna pengar. Eller att bli tilldelad en särskilt efterfrågad roll inom det aktuella verksamhetsområdet. På en ledarskapsutbildning i motivation får man lära sig de viktiga skillnaderna mellan dessa.

Få kunskap om olika motivationsmetoder

Så hur motiverar du som ledare eller chef ett team eller en hel arbetsplats? Det finns vissa speciella motivationsmetoder du kan använda. För ökad motivation kan man införa belöning och bestraffning eller lyfta motiven till varför man gör det man gör. Genom att ändra arbetsmiljön, arbetsmetoden eller bara sträva efter variation i det dagliga arbetet kan du som ledare öka motivationen hos dina medarbetare. Att sätta mål är också viktigt som källa för att motivera. För dig som är ledare eller chef är det alltid bra att gå kurser i ledarskap. Där du får lära dig motivationens grunder bland mycket annat.

Ledarskapskurs med verktyg för praktiskt ledarskap

På en ledarskapskurs får träning i att leda. Du får också verktyg för hur du ska kunna inspirera andra och hjälpa dem att utvecklas. Det kan handla om att sätta sig in i hur de har det och i vilken situation de befinner sig i. Eller att ställa rätt frågor till dina medarbetare för att få dem att utvecklas och prestera bättre. Med en utbildning i ryggen får du en stadigare grund att stå på i din fortsatta utveckling som ledare.

Lär dig yrkesrollen Chef

När du är ny som chef är det en god idé att gå en ledarskapsutbildning innan du axlar din nya roll. Ju mer kunskap du har om det som kommer att krävas av dig desto säkrare kommer du att känna dig. Du kommer också komma in i arbetet snabbare. Och dina medarbetare kommer att få förtroende för dig. Även om du i början är osäker visa inte för mycket svaghet inför dina kollegor. Ha en självsäker attityd utan att för den skull bli självgod. Det viktigaste för en chef och ledare är att lyssna på sina medarbetare.

Utbildning för ny som chef och ledare

Att gå en ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef är en riktigt smart investering då du får grunderna i vad som komma skall. Ditt mål är ju att bli den bästa chefen och ledaren du kan och det är ingen hemlighet att detta koncept föder framgång. Som chef kommer du ha ansvar för områden som ekonomi och resultat, administration och organisation, information och förhandlingar, planering och uppföljning etcetera. Som ledare däremot är din uppgift att skapa positiva relationer med dina medarbetare. Att vara ledare handlar om hur du är som person och det blir du genom ditt sätt att vara och påverka andra.

Ledarskapsutbildning lär dig om chefsrollen

Under en ledarskapsutbildning får du som är ny som chef lära dig skillnaden mellan chefs- och ledarskap och hur du skapar en lyckad balans mellan de två. Ditt ledarskap kommer att formas utifrån olika förutsättningar. Genom att vara tydlig med vem du är, vad du står för. Samt vilka normer som ska gälla på arbetsplatsen kommer du att skapa ett bra arbetsklimat. Som ledare ska du skapa positiva relationer med dina medarbetare och goda arbetsförhållanden utan att för den skull tappa resultatfokus. För dig som ny chef gäller det att kombinera chefs- och ledarrollen så att det passar dig som person. Du måste trivas med ditt arbetssätt.

Utbildningar för framtidens utmaningar

Man kan vara anställd som chef sedan många år, eller sedan i förra veckan. Men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap. Som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, utveckling – och gärna också utbildning. Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.

Lärande om samspel

Men det finns ingen entydig definition och metod. Och det eftersom ledarskap är ett komplext samspel mellan många individer. Som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer. Så det finns sällan några universalmetoder som passar alla. Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant. Utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd.

Möt de höga krav på moderna ledare med en utbildning

Allt detta ställer höga krav på en modern ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk. Och det oavsett om man är en nybliven eller erfaren chef. Så kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med. Utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Utbildade ledare har ett tydligare ledarskap

Men har man en ledarskapskurs i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller. Och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap. Har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person. Och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Föreläsning om ökat engagemang

Bra ledarskapskurser tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen. Och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare. En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser. Det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt. Och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi. Är det klokt att gå en eller flera ledarskapskurser för att vidareutbilda sig.

Ledarskap tränar du upp

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor, parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat. Och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda. Och delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll. Och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel, är några av de färdigheter som man tränar under en ledarskapskurs. På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare. Som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå, redo att möta framtidens utmaningar.