Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap – Ledarskapskurs

Kommunikativt ledarskap, Ny som chef Ett kommunikativt ledarskap (Klicka här) i det informationsflöde vi har idag kräver god kommunikationsförmåga. Dina medarbetare tycker säkert att det är alldeles för mycket information men samtidigt uttrycker en del frustration över att inte ha blivit informerade. Ett kommunikativt ledarskap innebär att du försöker prata MED dina medarbetare istället för att informera TILL dem. En information kan tas emot på ett passivt sätt – därför försvagas den och glöms bort. Medan ett kommunikativt ledarskap kräver delaktighet av den som du talar med – därför skapar det aktivitet.

Kommunikation är både att lyssna, tala och känna

Vill du tillämpa kommunikativt ledarskap gäller det att du blir aktiv som lyssnare. Du hör inte bara genom öronen, det du hör måste gå ända in i hjärtat. Först då visar du med din reaktion att du är närvarande och tar den du lyssnar på allvar. När du talar visar du tydligt att du är engagerad och anpassar ditt budskap till den som lyssnar. På kursen Kommunikativt ledarskap får du många tips om hur du utvecklar din kommunikativa förmåga.

Kommunikativt ledarskap – Du är ditt budskap

Kommunikativt ledarskap ledarskapkursVi brukar säga att barn inte gör som vi säger utan som vi gör. Detsamma gäller i relationen mellan ledare och medarbetare. För att du ska kunna tillämpa kommunikativt ledarskap behöver du träna på att ”bli ditt budskap”. Din entusiasm och din övertygelse är viktigare redskap än orden. Hela din framtoning behöver skapa förtroende för det du har att säga. Om du känner dig tveksam använder du många ord som ”hoppas”, ”kanske” och ”tror” . Då blir också de som lyssnar tveksamma till det du har att säga.

Ditt ansvar som kommunikativ ledare

Det du behöver kommunicera kan vara olika budskap som passar för olika sätt att framföra. Ett kommunikativt ledarskap innebär att du på ett strategiskt sätt hanterar de budskap som ska komma medarbetarna till del. Räcker det med ett möte? Behövs skriftlig information? Ska vi använda flera vägar för att nå fram? Det gäller att alla känner sig berörda och delaktiga i vad som händer i organisationen. Det gäller att inte rykten sprids som skapar oro. Det gäller att du finns till hands – är närvarande för att föra en dialog.

Verktyg för kommunikativt ledarskap

I ledarskapskursen Kommunikativt ledarskap får du en rad praktiska verktyg du kan ta hem och tillämpa direkt. Hur effektiva är era möten? Det finns en rad bra tips om hur du t.ex. leder diskussioner fram till beslut och hur du får ”pratmakare” att ge plats åt andra. I konflikter sätts din kommunikativa förmåga på spel. Plötsligt beter sig en motpart på ett sätt du inte känner igen. Även i dessa situationer finns bra verktyg för hur du på snabbast och lindrigast sätt kan lösa konflikten.

Kommunikativt ledarskap vid förändringar

Du har stor nytta av ett kommunikativt ledarskap om din organisation är på väg in i en förändring. All förändring skapar oro, men med en närvarande kommunicerande chef känner medarbetarna att de är med på resan och oron minskar betydligt. Förändringen kommer att lyckas och gå snabbare att genomföra.

Kommunikationsförmågan

Hur tydligt man än förmedlar information som chef eller arbetsledare, brukar det ändå finnas medarbetare som säger att de inte har blivit informerade eller tillfrågade. Kommunikativt ledarskap handlar om att använda alla kanaler på bästa sätt, utifrån varje given situation, och se till att kommunikationen verkligen förankras i gruppen genom feedback och dialog.

Det är just genom att bli uppmärksam på detta växelspel som man finslipar sin kommunikationsförmåga, och detta kan man få hjälp av genom en väl sammansatt kurs i kommunikativt ledarskap.

Kommunikativt ledarskap som framgångsfaktor

En mycket viktig nyckel till framgång för chefer är just konsten att tydligt och övertygande kunna kommunicera med de anställda. Och det handlar mer om att vara en duktig lyssnare än en skicklig retoriker. Som chef vill man ju öka graden av motivation, engagemang och kunskap hos medarbetarna, men det handlar också om att vara lyhörd för deras behov och kapacitet.

Hur förbättra sin förmåga till kommunikativt ledarskap?

Kommunikativt ledarskap, LedarskapskursEtt viktigt led i processen för att förbättra sin förmåga till kommunikativt ledarskap är att analysera brister i den nuvarande kommunikationsprocessen. Brukar det ofta hända att information inte går fram, trots att du tycker att du varit tydlig? Hur mycket av din tid som chef tillbringar du med att kommunicera? Reflekterar du över hur denna kommunikation ser ut och hur den uppfattas av andra?

Om man blir mer medveten om kommunikationsprocessen blir det lättare att välja rätt kanal för varje tillfälle. En färsk undersökning har visat att chefer som lägger mycket tid på småprat, det man kan kalla för det löpande samtalet, skapar förtroende, och uppnår större effektivitet. Det kan alltså handla om att gå runt och prata och vara synlig.

Kommunikativt ledarskap genom personliga samtal

I de allra flesta situationer är faktiskt ett personligt samtal – avtalat i förväg eller spontant i korridoren – mycket mer verkningsfullt än e-post eller telefon. Men i vilka situationer bör man börja med att sammankalla ett möte med hela gruppen, och när är det en fördel att först diskutera på individnivå? Och hur kan man med hjälp av ett kommunikativt ledarskap bidra till att göra mötena mer effektiva och givande?

Perception och kognition på ledarskapskurs

Det finns inga färdiga svar, men genom att bli mer uppmärksam på de mekanismer som ligger bakom samspelet mellan individerna kan man börja kommunicera både mera medvetet, och parallellt med detta även mer intuitivt. I stor utsträckning handlar det om grundläggande psykologiska processer, alltså hur man bearbetar sinnesintrycken via perception och kognition, med andra ord hur man över huvud taget tar in själva informationen. Men minst lika viktigt är de reaktioner som uppstår inom personen, när informationen tolkas.

Det handlar givetvis också om att lära känna både sig själv och sina medarbetare bättre. Om man vill genomföra framgångsrikt förändringsarbete gäller det ju att de mål man sätter upp är förankrade i organisationen. Men även vid kriser och konflikter, på individnivå och inom hela företaget, har man stor nytta av ett kommunikativt ledarskap.

Kommunikativt ledarskap ökar delaktighet

Om man lär sig att möta de anställda där de befinner sig, förstå deras utvecklingspotential och gradvis öka deras motivation och engagemang ökar inte bara trivseln utan hela energinivån på arbetsplatsen. Det handlar om en tvåvägskommunikation, i syfte att öka personalens delaktighet i företagets mål och visioner.

Kommunikativt ledarskap handlar om att vara lyhörd, men ändå stark och tydlig. Man måste visa integritet och kunna hävda sin åsikt, samtidigt som man är öppen för andras åsikter. Och just öppenhet och prestigelöshet, där man kan ge och ta kritik och inte är rädd för att hantera konflikter. Högt i tak främjar goda relationer och ett bra klimat på arbetsplatsen, vilket i sin tur är en bra grogrund för innovationer.

Begreppet Kommunikativt ledarskap

Begreppet kommunikativt ledarskap har blivit ett alltmer vanligare uttryck att använda i samband med ledarskap, kommunikation och ledare. Visst låter det bra men det finns ingen tydligt definition av vad det egentligen innebär. För dig som är ny ledare och på en ny arbetsplats innebär det verkligen möjligheten att tolka och anamma detta precis på vilket sätt du själv tycker att det står för.

Dock så finns det självklart vissa riktlinjer för hur en kommunikativ ledare ska vara. Ledarskap handlar ju inte bara om att följa en mall för hur du som ledare eller chef ska agera utan handlar istället mycket om vilken personlighet du har och din egen drivkraft.

Kommunikation är den gemensamma nämnaren

Kommunikation är den gemensamma nämnaren inom alla olika ledarstilar och även grunden i kommunikativt ledarskap. När du är ny ledare är det särskilt viktigt att aktivt arbeta med detta då du kanske inte ännu hunnit få en relation till dina medarbetare. Det är därför alltid bra att själv sammanfatta hur du tycker att en kommunikativ ledare ska vara. Om du inte själv vet vad begreppet innefattar blir det ju nästintill omöjligt att agera på ett sådant sätt.

Så vad innebär det då att använda sig av kommunikativt ledarskap? En kommunikativ ledare ska våga hävda sin åsikt men också kunna ändra den genom att lyssna på andra. Ett väldigt effektivt sätt att lära känna dina medarbetare när du är ny som chef är att efterfråga deras åsikter. På så sätt märker du snabbt deras olika personligheter samt olika kunskap inom områden. Att som ledare vara väl insatt i konflikthantering är också en riktigt viktig del i det hela. Du måste våga handskas med obekväma situationer och göra det du tycker är bäst för stunden. Det är även bevisat att beröm och positiv feedback kan göra underverk, inte minst på en arbetsplats, så var generös med att ge kritik och då både positiv och negativ.

Ledarskapskurs med fokus på kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap, ledarskapskursÄven om ordet kommunikation har varit ett modeord i många år, används det i företagsvärlden ändå oftast om kommunikation utåt. Den interna kommunikationen pågår hela tiden, men inte alltid på ett medvetet sätt. Forskning visar att ledaren ofta är en av de viktigaste kanalerna för intern kommunikation, och en ledarskapskurs med fokus på just kommunikativt ledarskap kan sätta strålkastarljuset på både innehåll och metoder.

Att alla är på väg åt samma håll är en viktig resultathöjande faktor. Denna vi-känsla är i bästa fall en biprodukt av det löpande samarbetet i vardagen, men genom att utöva ett kommunikativt ledarskap där man lyfter fram de gemensamma målen, och uppdaterar dem i dialog med de anställda, har man mycket goda möjligheter att öka sammanhållningen, vilket inte bara bidrar till ökad trivsel utan även ofta är mätbart i form av ökad produktivitet. Därför är det så användbart med en ledarskapskurs som fokuserar på just kommunikation.

Kommunikativt ledarskap handlar både om innehåll och metoder. Å ena sidan behöver man tänka igenom det budskap man vill få fram, och gärna ta hjälp av medarbetarna i den processen. Å andra sidan behöver man inventera, och ofta ompröva, vilka kanaler man kan och bör använda. Det handlar om att välja kanal utifrån vilken typ av budskap det gäller, och här kan man definitivt höja sin kompetens genom en ledarskapskurs.

Kommunikativt ledarskap – lyhörd, öppen och prestigelös

Kommunikativt ledarskap handlar om att vara lyhörd, öppen och prestigelös – men ändå stark och tydlig. En ledare måste ha integritet, inte minst i perioder av turbulens, då man måste vara väl rustad för att få ut kontroversiell information på bästa möjliga sätt. Det handlar om varsamhet, rentav fingertoppskänsla, och man kan behöva mobilisera all tillgänglig kunskap när det gäller exempelvis retorik, men även personkännedom och andra psykologiska faktorer. Här kan en ledarskapskurs ge många bra tips och användbara faktakunskaper.

Lämna en kommentar