Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef = Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef, ledare men inte chefAtt Leda utan att vara chef sätter dig i en slags mellanposition: du har stort ansvar men saknar många befogenheter, du får ofta utföra chefens jobb, men har inte fått utbildning i hur du ska göra. Det är lätt att fasta i ett slags ingenmansland, utan kompass som visar vilken riktning du ska gå.

Utbildningen Ledare men inte chef – Leda utan att vara chef råder bot på detta och hjälper dig att hitta vägen mot ett ledarskap som både är väl förankrat och utvecklande. Du lär dig hur du leder din grupp mot uppställda mål, samtidigt som du får kunskap om hur du hanterar krav och förväntningar från ledningen.

Leda utan att vara chef | Kursinnehåll

Kan du leda utan att vara chef?

Förväntningar på dig i rollen som ledare

Vem bestämmer?

Grunderna inom ledarskap

Teamet – vad gör arbetsgruppen till ett vinnande team?

Kommunikation är a och o

Effektivitet i ledarskapet

Vad kan du delegera?

Din roll vid konflikter

De svåra samtalen och konsten att lyssna

Coachning för den informella ledaren

Medarbetarsamtal från början till slut

Leda utan att vara chef är informell ledare

När du är ledare men inte chef är du en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt chefsansvar. Detta betyder dock inte att du saknar ansvar, tvärtom. Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen och oftast är det du som får arbetet att fungera i den dagliga driften. Blir det problem får du troligtvis höra det före chefen och du förväntas också ofta lösa det utan att blanda in densamme. Detta medför att du måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Under utbildningen Ledare men inte chef – Lada utan att vara chef klarnar frågeställningarna och ansvarsförhållandena reds ut och förklaras.

Informell ledare – den viktiga länken

När du är ledare men inte chef är du en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt chefsansvar. Detta betyder dock inte att du saknar ansvar, tvärtom. Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen och oftast är det du som får arbetet att fungera i den dagliga driften. Blir det problem får du troligtvis höra det före chefen och du förväntas också ofta lösa det utan att blanda in densamme. Detta medför att du måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Under utbildningen Ledare men inte chef – Leda utan att vara chef klarnar frågeställningarna och ansvarsförhållandena reds ut och förklaras.

Ledare men inte chef Ledarskapskurser

Leda utan att vara chef är vanlig yrkesroll

Att leda utan att vara chef är en ganska vanlig yrkesroll inom i stort sett alla typer av företag och organisationer. Man kan vara teamleader eller mellanchef utan att ha den typen av resultat- eller budgetansvar som en chefspost brukar innehålla, och ibland har man inte heller ansvar för lönesättning eller utvecklingssamtal utan ens roll är framför allt att koordinera och fördela arbetsuppgifter ute i produktionen.

Ändå har man åtminstone indirekt ett mycket stort ansvar för gruppens resultat, och möjligheterna att göra skillnad är nästan obegränsade. Detta innebär att man kan få en hög personlig tillfredsställelse när man lyckas med sitt arbete, men även goda karriärmöjligheter, om man vill avancera inom företaget.

Det finns gott om forskning som visar hur viktigt en bra arbetsfördelning och hög grad av inflytande är för trivseln, vilket i sin tur ökar kvaliteten på det utförda arbetet. Omvänt leder dålig arbetsmiljö till högre sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket innebär betydande kostnader och produktivitetsförluster.

Att leda utan att vara chef handlar om att lära känna sitt team

Att leda utan att vara chef handlar om att lära känna sitt team och veta hur man påverkar det i positiv riktning. När man har undersökt arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har man funnit att stämningen inom personalgruppen där är bättre, och deras delaktighet i planering och målsättning är högre, än på andra arbetsplatser.

En viktig faktor i sammanhanget är att medarbetarna där även hade fått konkret återkoppling från sina arbetsledare om hur de hade utfört sina sysslor. Alla som arbetar med undervisning i någon form vet att sådan bekräftelse är viktig. Ledningsgruppen och de högre cheferna kanske inte alltid tänker i de banorna, men när man har konkret produktionsansvar är det ganska lätt att observera vilken skillnad det gör, när medarbetarna får tillräckligt med uppmärksamhet och respons. När man ska leda utan att vara chef har man inte alltid samma maktmedel som en administrativ chef, men man har ändå utrymme att göra ytterst konkreta förändringar.

Att leda utan att vara chef handlar om kommunikationsförmåga

Ju högre tempot i produktionen är, desto viktigare är det att vara lyhörd för synpunkter från personalen, för att motverka stress och de problem den kan orsaka. Å andra sidan kan man hamna på en lågpresterande avdelning där man har fått till uppgift att hitta vägar att förbättra resultatet och då bör man börja med att titta på hur teamet och deras arbete är organiserat. Att leda utan att vara chef handlar om kommunikationsförmåga och fingertoppskänsla. En bra dialog med de anställda, både på tu man hand och i grupp, är en grundförutsättning för att man ska kunna påbörja ett förändringsarbete.

Oavsett om man är nybliven ledare eller inte, har man nytta av kunskaper på områden som gruppdynamik, konflikthantering och organisationsteori. Det finns många olika ledarskapsstilar och man kan behöva pröva sig fram för att upptäcka vilken som passar bäst i varje situation. Just situationsanpassat ledarskap är en intressant modell, och även coachande respektive agilt ledarskap. På en bra kurs kan man få lära sig mer om vad som döljer sig bakom dessa relativt nya begrepp, och hur man kan tillämpa dem i sin egen roll, när man ska leda utan att vara chef.

Leda utan att vara chef - Ledare men inte chef

Lämna en kommentar